Aktualności Aktualności

Nadleśnictwo Kwidzyn Ogłasza nabór wewnętrzny na stanowisko robotnika obsługi

Tryb prowadzenia naboru:
1) Nabór prowadzony jest w oparciu o Zarządzenie nr 15/2020 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Gdańsku z dnia 23 czerwca 2020 roku
(DO.1101.21.2020),
2) W naborze mogą uczestniczyć wyłącznie pracownicy zatrudnieni wewnątrz PGL LP, jak również osoby, z którymi pracodawca PGL LP rozwiązał stosunek pracy po dniu 2 kwietnia 2020 roku, w związku z wytycznymi dotyczącymi wspólnej polityki kadrowej obowiązującej od 3 kwietnia 2020 roku (rekrutacja wewnętrzna).

 

Wymagane dokumenty wraz z adresem do korespondencji oraz numerem telefonu i adresem e-mail należy składać w sekretariacie Nadleśnictwa Kwidzyn w godzinach 07:00-15:00 lub przesłać pocztą na adres: Nadleśnictwo Kwidzyn, ul. Braterstwa Narodów 67, 82-500 Kwidzyn w terminie do 10 sierpnia 2021 roku do godziny 13:00.


Liczy się data i godzina faktycznego wpływu oferty do nadleśnictwa.
Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór wewnętrzny na stanowisko robotnika obsługi w Nadleśnictwie Kwidzyn”. Dokumenty składane drogą elektroniczną lub złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

Szczegółowe informacje w załączniku