Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) oraz ekosystemy reprezentatywne Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) oraz ekosystemy reprezentatywne

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych - zidentyfikowane według kryteriów HCVF (High Conservation Vaule Forests) adoptowanych do warunków Polski przez Związek Stowarzyszeń "Grupa Robocza FSC - Polska

mapa lasów HCVF  3.1mapa lasów HCVF mapa lasów HCVF

1. Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych są przyporządkowane do poszczególnych kategorii:

HCVF 1   Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji  wartości biologicznych

HCVF 1.1. Obszary chronione

HCVF 1.1. a Lasy w rezerwatach

HCVF 1.1.b Lasy w parkach krajobrazowych

HCVF 1.2. Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

HCVF 2. Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej

HCVF 3. Ekosystemy skrajnie rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy

HCVF 3.1. Ekosystemy skrajnie rzadki i ginące, marginalnie z punktu widzenia gospodarki leśnej

HCVF 3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej

HCVF 4. Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych

HCVF 4.1. Lasy wodochronne

HCVF 4.2. Lasy glebochronne

HCVF 5. Lasy zaspokajające fundamentalne potrzeby lokalnej społeczności - kategoria nie ma zastosowania w warunkach Polski

HCVF 6. Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

 

2. Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) w Polsce - plik do pobrania  w poniższych załącznikach.

3. Powierzchnia poszczególnych kategorii lasów hcvf w Nadleśnictwie Kwidzyn - plik do pobrania w poniższych załącznikach.

4. Rozmieszczenie lasów hcvf w Nadleśnictwie Kwidzyn- poniżej pliki do pobrania:

HCVF 1.1. Obszary chronione

HCVF 1.2. Ostoje zagrożonych i ginących gatunków - do użytku wewnętrznego

Ogólna powierzchnia stref ochronnych ptaków (wg stanu na dzień 23.03.2021r.) wynosi 1256,85 ha.

W związku z powyższym ewentualne pytania dotyczące lokalizacji stref ptaków chronionych proszę kierować do właściwego terytorialnie Dyrektora RDOŚ.

HCVF 2. Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej

HCVF 3. Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy

HCVF 3.1. ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki

HCVF 3.2. ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy (ujęte w załączniku
I Dyrektywy Siedl
iskowej, lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej

HCVF 4. Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych

HCVF 4.1. Lasy wodochronne

HCVF 4.2. Lasy glebochronne

HCVF 6. Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

5. Uczestnictwo osób i instytucji w procesie typowania nowych powierzchni HCVF oraz wnoszenia uwag i wniosków dotyczących istniejących powierzchni HCVF

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że wszelkie uwagi oraz własne propozycje dotyczące nowych obszarów HCVF można nadal zgłaszać do Nadleśnictwa Kwidzyn. Załączamy także otwarty kwestionariusz zgłaszania propozycji lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności.

Wszelkie opinie, propozycje i uwagi dotyczące powyższych obszarów prosimy zgłaszać do osoby zajmującej się tą tematyką w Nadleśnictwie. Osobą do kontaktu w tej sprawie jest Pani Edyta Zamyślewska tel. (55) 261 69 74 e-mail: edyta.zamyslewska@gdansk.lasy.gov.pl