Wydawca treści Wydawca treści

Użytek ekologiczny

Na terenie Nadleśnictwa Kwidzyn znajduje się 1 użytek ekologiczny położony na terenie Leśnictwa Sarnowo o nazwie „Strzeblowe oczka” o powierzchni 3,64 ha, obejmujący w swym zasięgu zespół jeziorek dystroficznych za strzeblą błotną (Eupallasella percnurus) i stanowiskami cennych zespołów torfowiskowych.

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania (art. 42 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).