Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Kwidzyn, ul. Braterstwa Narodów 67, 82-500 Kwidzyn.

Siedziba Nadleśnictwa Kwidzyn składa się  z dwóch budynków:

  1. budynek główny, w którym mieszczą się pomieszczenia biurowe
  2. budynek administracyjny, w którym znajduje się sala narad z zapleczem kuchennym oraz węzłem sanitarnym.

Budynki dzieli parking i nie są ze sobą połączone korytarzem.

Budynek główny posiada 4 kondygnacje użytkowe (w tym podpiwniczenie na poziomie -1).

W części biurowej budynku może przebywać 50 osób jednocześnie.

Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie budynku głównego to 7:00 – 15:00.

Wejście główne do budynku biurowego znajduje się od strony ulicy i usytuowane jest na poziomie 11 schodków przed drzwiami głównymi (10 + 1 stopień).

Budynek nie posiada podjazdu i windy do wejścia głównego, przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Wejście boczne znajduje się od strony parkingu i usytuowane jest na poziomie 5 schodków przed drzwiami bocznymi.

Wejście główne prowadzi do holu, z którego jest dostęp do sekretariatu, części pomieszczeń biurowych oraz toalet.

Wejście boczne prowadzi do klatki schodowej, która jest połączona z częścią biurową budynku nadleśnictwa.

Wejście do budynku administracyjnego posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, a węzeł sanitarny znajdujący się w tym budynku posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnym parkingu za budynkiem, który nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Poruszanie się osób niepełnosprawnych po  budynku głównym jest praktycznie niemożliwe. Pracownicy Nadleśnictwa Kwidzyn mogą się spotkać z osobami niepełnosprawnymi w sali narad znajdującej się w budynku administracyjnym.

Drzwi i przejścia w budynkach posiadają minimalna szerokość 90 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej.

Korytarze w budynku głównym przebiegają na różnych poziomach przez długość całego piętra. Wejścia do pomieszczeń biurowych posiadają niewielkie, jednocentymetrowe progi.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się tylko językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia tłumacza (na miejscu lub online) pod warunkiem umówienia wizyty i zgłoszenia takiej potrzeby co najmniej 3 dni wcześniej.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny na +48 55 279 39 29 lub e-mailowy na adres kwidzyn@gdansk.lasy.gov.pl