Aktualności Aktualności

Działania ochronne w rezerwacie przyrody „Kwidzyńskie Ostnice”

Nadleśnictwo Kwidzyn dnia 25 sierpnia 2021 roku podpisało umowę z WFOŚiGW w Gdańsku na dofinansowanie zadania pn.:„Działania ochronne w rezerwacie przyrody „Kwidzyńskie Ostnice” położonym na terenie Nadleśnictwa Kwidzyn”

Termin realizacji: do 30.04.2022 r.
Koszt kwalifikowalny zadania: 4 285,00 zł.
Dofinansowanie w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: do kwoty 2 500,00 zł.


Realizacja projektu polegać będzie na usunięciu drzewostanu z pozostawieniem krzewów i pojedynczych drzew rosnących w pasie około 10 m od południowej granicy rezerwatu w strefie C1 w rezerwacie przyrody „Kwidzyńskie Ostnice” położonym na terenie Nadleśnictwa Kwidzyn (etap III, pkt 3 zadań obligatoryjnych).

Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie stanowiska ostnicy Jana (Stipa joannis) w północnej granicy zasięgu oraz rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i zbiorowisk murawowych.

Działania przewidziane w projekcie skutkować będą powiększeniem powierzchni muraw ciepłolubnych, ograniczeniem zakwaszania siedlisk, tym samych stworzone zostaną korzystniejsze warunki dla wzrostu i rozwoju przedmiotu ochrony czyli ostnicy Jana (Stipa joannis).

 

Tekst:Magdalena Gabryś