Aktualności Aktualności

Rzecz o kuropatwach

Nadleśnictwo Kwidzyn na mocy Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Kwidzyn przystąpiło do realizacji programu wsiedlania kuropatwy w latach 2017-2026.

       W okresie ostatnich 20 lat wystąpił w Polsce wyraźny regres populacji kuropatwy, która niegdyś stanowiła ozdobę polskich pól i łąk (Ryc.1.).
W ciągu ostatnich 10 lat liczebność tego gatunku zmalała ponad dwukrotnie.

Ryc. 1.  Liczebność bażanta, zająca i kuropatwy w okresie 2005-2017r. na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Kwidzyn (144 tys. ha)

 

       Jakie są przyczyny tak drastycznego spadku liczebności kuropatw?

 Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Można jednak wskazać za przyczynę szereg negatywnie oddziałujących czynników na  populacje zwierzyny drobnej. Są to występujące w różnym natężeniu: postępujące scalanie terenów rolniczych, a tym samym zanik miedz, remiz i bagienek śródpolnych, urozmaiconych upraw rolnych stanowiących źródło pokarmu oraz schronienie dla kuropatw, zajęcy i bażantów, a także innych, małych ptaków pól.  Mechanizacja i chemizacja rolnictwa, presja drapieżników (lisa, ptaków drapieżnych i krukowatych), kłusownictwo czy choroby również wpływają na spadek liczebności tej zwierzyny.        

       Nadleśnictwo Kwidzyn, przy współudziale Kół Łowieckich, przystępując do programu poprawy warunków bytowania i rozwoju populacji kuropatwy, ma zamiar podjąć działania na rzecz zmiany tych niekorzystnych tendencji.

 

       Program zakłada, m.in.:

- na gruntach własnych lub dzierżawionych, uprawianych przez zarządzających obwodami  łowieckimi, tworzenie pól o powierzchni 1-3 ha oraz tradycyjnym składzie roślinnym (ziemniaki, buraki, seradela, łubin, gryka);

- wsiedlanie kuropatw pochodzących z hodowli;

- redukcję stanu liczebnego drapieżników;

- walkę z kłusownictwem;

- współpracę z administracją publiczną, m.in. w zakresie zagospodarowania gruntów, które mają w zarządzie na cele wsiedleń;

- organizowanie spotkań w środowisku wiejskim, w celu rozpropagowania Programu oraz podniesienia świadomości rolników na temat destrukcyjnego wpływu niektórych działań rolniczych na zwierzynę drobną;

- zachęcanie rolników do tworzenia na swoich polach remiz, zachowanie obsadzonych krzewami miedz, urozmaicania upraw, pozostawiania części wysoko ściętych ściernisk do wiosny, wysiewanie pasów roślin łamiących monokultury upraw, itp.

 

       Trzeba wierzyć, że następne pokolenia, dzięki wysiłkom myśliwych , leśników oraz zaangażowania chociaż części rolników, będą cieszyć się obfitością zwierzyny drobnej w łowiskach.

       Osobą, która sporządziła „Program wsiedlania kuropatwy na terenie Nadleśnictwa Kwidzyn na lata 2017-2026" jest Pani Monika Zamyślewska.