Aktualności Aktualności

KOMISJA ZAŁOŻEŃ PLANU

W związku z przygotowaniem do rozpoczęcia prac nad nowym Planem Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Kwidzyn na lata 2026 – 2035 zapraszamy na Komisję Założeń Planu, która odbędzie się w dniu 12.09.2023 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Nadleśnictwa Kwidzyn, tj. ul. Braterstwa Narodów 67, 82-500 Kwidzyn.

Plan urządzenia lasu sporządza się na 10 lat dla wszystkich lasów stanowiących własność Skarbu Państwa. Poprzedni plan na lata 2016 – 2025 obowiązuje do 31 grudnia 2025 r.

Plan urządzenia lasu dla nadleśnictwa sporządzany jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach oraz rozporządzenia wydawanego przez ministra właściwego do spraw środowiska na podstawie art. 25 pkt 1 ustawy o lasach.

Celem planowania urządzeniowego jest opracowywanie projektów planów urządzenia lasu zgodnie z wymaganiami przepisów prawa oraz trwale zrównoważonej gospodarki leśnej z odpowiednim uwzględnieniem oczekiwań społecznych w sprawie ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody.

 

W trakcie obrad Komisji Założeń Planu zostaną omówione prace przygotowawcze i ustalone wytyczne z zakresu organizacji prac urządzeniowych dotyczące:

1.prac siedliskowych, w tym fitosocjologicznych;

2.prac przygotowawczych, w tym oceny podstawowych założeń zagospodarowania przestrzennego regionu, podjęcie decyzji w sprawie ewentualnej korekty lasów ochronnych oraz uzgodnienie wykazu drzewostanów czasowo wyłączonych z użytkowania;

3.formy przekazania bazy danych SILP dla potrzeb planu urządzenia lasu, w tym zaktualizowanych danych geometrycznych i opisowych oraz ewentualna decyzja w sprawie wstrzymania obrotu gruntami (patrz § 10 oraz § 19 niniejszej instrukcji);

4.korekty podziału powierzchniowego oraz ewentualnego oznaczania granic oddziałów;

5.oznaczenia niewyraźnych granic wyłączeń oraz ujmowania, w planie urządzenia lasu, gruntów stanowiących współwłasność;

6.wykorzystania zdjęć lotniczych do planu urządzenia lasu;

7.ujmowania cech drzewostanów w planie urządzenia lasu, w tym cechy „inne”;

8.ewentualnego zastosowania jednostek kontrolnych;

9.priorytetów dotyczących przebudowy drzewostanów;

10.zwiększenia powierzchni do odnowienia w KO i KDO z tytułu uszkodzeń podczas cięć rębnych;

11.dodatkowych pomiarów drewna martwego;

12.sporządzania i wydruku map gospodarczych, gospodarczo-przeglądowych i przeglądowych oraz mapy sytuacyjnej;

13.podziału na obręby leśne oraz podziału na leśnictwa;

14.definicji obszarów zagrożonym uporczywym występowaniem szkód;

15.terminów i sposobów kontroli prac urządzeniowych;

16.formy oprawy opisów taksacyjnych i map, w tym map dodatkowych oraz formy prezentowania programu ochrony przyrody, a także ewentualnej ekspertyzy docelowej sieci dróg leśnych oraz prognozy ekonomicznej z uwzględnieniem danych wrażliwych;

17.ewentualnego sporządzenia dodatkowej tabeli XXII dla gatunków chronionych nie objętych obszarem Natura 2000 (§ 110 ust. 11 lit. c IUL);

18.ustaleń dotyczących postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i na obszary Natura 2000.

 

Założenia do planu urządzenia lasu dotyczyć będą:

1.obszarów chronionych i funkcji lasu;

2.typów siedliskowych lasu oraz ich ewentualnego uzupełniania o rozpoznane leśnesiedliska przyrodnicze;

3.typów drzewostanów (TD) o kierunku ochronnym lub o kierunku gospodarczym;

4.wieków rębności dla głównych gatunków drzew;

5.podziału lasów nadleśnictwa na gospodarstwa, w tym kwalifikowanie do gospodarstwa specjalnego;

6.wytycznych w sprawie cięć rębnych w poszczególnych gospodarstwach;

7.szczegółowych wytycznych w sprawie sporządzenia „Wykazu drzewostanów kwalifikujących się do przebudowy”;

8.wytycznych w sprawie pielęgnowania lasu, w tym cięć pielęgnacyjnych;

9.wytycznych w sprawie hodowli lasu, w tym orientacyjnych składów gatunkowych upraw;

10.wytycznych w sprawie ogólnej ochrony lasu oraz ochrony przeciwpożarowej;

11.wytycznych w sprawie zagospodarowania rekreacyjnego, w tym sporządzania odpowiedniej mapy przeglądowej;

12.wytycznych w sprawie użytkowania ubocznego oraz zagospodarowania łowieckiego;

13.wytycznych w sprawie ujmowania w planie urządzenia lasu zagadnień dotyczących infrastruktury nadleśnictwa;

14.wytycznych dotyczących charakterystyki ekonomicznej;

15.szczegółowości prognozy stanu zasobów drzewnych na koniec przyszłego okresu gospodarczego;

16.weryfikacji i aktualizacji programu ochrony przyrody, w tym sporządzenia tabel dotyczących przedmiotów ochrony oraz zadań ochronnych;

17.wydruku map tematycznych;

innych zagadnień projektowych, specyficznych dla nadleśnictwa.

 

Powyższe zagadnienia referowane będą przez Nadleśniczego oraz Naczelnika Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi RDLP w Gdańsku.