Hodowla lasu Hodowla lasu

Hodowla lasu

Jest to dział gospodarki leśnej zajmujący się czynnościami związanymi z sadzeniem lasu, pielęgnowaniem go, a także przygotowaniem do powstania nowego, młodego lasu na miejsce wyciętego starodrzewu. Sadzenie można podzielić na odnowienia i zalesienia. Odnowienia polegają na posadzeniu drzewek na gruncie po wyciętym lesie, natomiast zalesienia to sadzenie drzewek na gruncie rolnym, poprzedzone specjalistycznym przygotowaniem gleby.

        Nadleśnictwo Kwidzyn bierze czynny udział w programie zwiększania lesistości kraju poprzez uczestnictwo w planie rozwoju obszarów wiejskich (Działanie 5. Zalesianie gruntów Rolnych) w zakresie sporządzania planów zalesieniowych dla prywatnych właścicieli gruntów rolnych.

       Odnowienia możemy podzielić na odnowienia sztuczne, czyli sadzenie sadzonek lub wysiewanie nasion przez człowieka, oraz odnowienia naturalne, czyli zjawisko samoistnego powstania młodego pokolenia drzew pod okapem drzewostanu lub w jego sąsiedztwie. Odnowienia naturalne w lasach zagospodarowanych nie przebiegają zazwyczaj żywiołowo, lecz są kierowane przez człowieka. Polegają one na odpowiednim przygotowaniu gleby na odnawianej powierzchni w roku, w którym spodziewany jest duży urodzaj nasion, tak aby była gotowa na ich przyjęcie.

Odnowienia w Nadleśnictwie Kwidzyn obejmują rocznie około 100 hektarów.

       W ramach pielęgnowania lasu Nadleśnictwo Kwidzyn corocznie pielęgnuje około 400 ha gleby w uprawach leśnych. Polega to na wykaszaniu chwastów wśród drzewek, które hamują ich wzrost. Równocześnie wykonuje się cięcia pielęgnacyjne, które w zależności od wieku drzewostanu mają inny charakter i noszą inną nazwę: czyszczenia wczesne w okresie uprawy, czyszczenia późne w okresie młodnika, trzebieże wczesne w okresie dojrzewania drzewostanu oraz trzebieże późne w okresie dojrzałości drzewostanu.

Czyszczeń wczesnych wykonujemy corocznie około 40 ha, czyszczeń późnych 300 ha, trzebieży wczesnych 250 ha, natomiast trzebieży późnych około 1300 ha.

Zakres zadań spełnianych przez cięcia pielęgnacyjne jest bardzo rozległy i obejmuje: 

  • regulowanie zagęszczenia i odpowiedniego rozmieszczenia drzew w drzewostanie
  • popieranie najbardziej wartościowych drzew
  • wyprzedzanie procesu naturalnego obumierania drzew w drzewostanie, poprzez wcześniejsze ich usuwanie
  • polepszanie stanu zdrowotnego i naturalnej (biologicznej) odporności lasu
  • przygotowanie drzewostanu do odnowienia, w sposób powodujący jak największy urodzaj nasion.

       Następną czynnością wykonywaną w tym zakresie jest wprowadzanie sadzonek gatunków drzew i krzewów, które mogą stworzyć dolne warstwy drzewostanu, tzw. podszytu. Podszyt sadzony jest na siedliskach ubogich, gdzie w skutek niedoboru związków pokarmowych lub wody, gatunki drzewiaste mają niewielką szansę wytworzenia dolnego piętra drzewostanu. Na siedliskach żyznych zalesionych przed laty głównie sosną, wprowadzamy pod osłoną istniejącego drzewostanu dęba i buka. Przygotowanie drzewostanu do powstania młodego pokolenia polega na odpowiednim dobraniu sposobu cięcia lasu do istniejących warunków terenowych.