O nadleśnictwie

Nadleśnictwo Kwidzyn

Zasoby leśne

Głównym gatunkiem lasotwórczym w Nadleśnictwie Kwidzyn jest sosna zwyczajna Pinus sylvestris stanowi aż 69,9 %. Duże znaczenie gospodarcze ma także buk, dąb i brzoza. Dominującymi siedliskami leśnymi są las mieszany świeży, las świeży oraz bór mieszany świeży.

Hodowla lasu

Jest to dział gospodarki leśnej zajmujący się czynnościami związanymi z sadzeniem lasu, pielęgnowaniem go, a także przygotowaniem do powstania nowego, młodego lasu na miejsce wyciętego starodrzewu. Sadzenie można podzielić na odnowienia i zalesienia. Odnowienia polegają na posadzeniu drzewek na gruncie po wyciętym lesie, natomiast zalesienia to sadzenie drzewek na gruncie rolnym, poprzedzone specjalistycznym przygotowaniem gleby.

Ochrona lasu

W ochronie lasu przed owadami na terenie Nadleśnictwa Kwidzyn istotne znaczenie ma ochrona upraw drzew iglastych przed ryjkowcami, a szczególnie szeliniakiem sosnowcem.

Urządzanie lasu

Plan Urządzania lasu sporządzony jest dla Nadleśnictwa Kwidzyn na lata 2016-2025 przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Gdyni i został zatwierdzony Decyzja Ministra Środowiska z dnia 19.07.2016 r.

Łowiectwo

Gospodarka Łowiecka to nieodłączny element prawidłowo prowadzonej gospodarki leśnej. Jej celem jest ochrona i gospodarowania populacjami zwierząt łownych w zgodzie z zasadami ekologii.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 19 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.