Wydawca treści Wydawca treści

Opryski na rok 2016.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku ogłasza rozpoczęcie procesu konsultacji społecznych w związku z wystąpieniem do FSC o zgodę (derogację) na użycie środka ochrony roślin Fastac Las 15 SC, który zawiera substancję czynną – alfa-cypermetryna niezalecaną przez FSC.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku podaje do konsultacji społecznych informacje

 

FSC – Forest Stewardship Council A.C. jest organizacją promującą odpowiedzialne gospodarowanie zasobami leśnymi świata. Skupia właścicieli i zarządców lasów, organizacje społeczne i przyrodnicze, firmy przetwórstwa drzewnego i papierniczego, sieci handlowe oraz osoby prywatne, zainteresowane odpowiedzialną gospodarką leśną.
Posiadacze certyfikatu FSC muszą spełnić szereg warunków i kryteriów, które w przypadku zarządców i właścicieli lasów w Polsce  zapisane są w Tymczasowym Krajowym Standardzie Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej w Polsce. Wypełnienie warunków określonych Standardem kontrolowane jest podczas corocznych audytów. Certyfikat przyznaje się na 5 lat. RDLP w Gdańsku posiada certyfikat FSC od 1997 r.
Jednym z elementów ww. standardu jest stosowanie i prowadzenie odpowiedniej polityki w zakresie stosowania środków ochrony roślin. FSC określiła listę substancji aktywnych (FSC-GUI-30-001 V2-0), których nieuzgodnione zastosowanie skutkuje odebraniem lub zawieszeniem certyfikatu. Na liście tej znajduje się m.in. substancja aktywna o nazwie alfa-cypermetryna, która wchodzi w skład środka ochrony roślin Fastac Las 15 SC. (w 1 litrze środka ochrony roślin 15 gram substancji), dopuszczona do stosowania prawem krajowym i unijnym.
W przypadku konieczności użycia takiego środka ochrony roślin przez posiadacza certyfikatu FSC musi on ubiegać się o specjalną derogację, zgodnie z procedurą opisaną w dokumencie FSC-PRO-01-004 (wersja 2-2), której elementem są m.in. konsultacje społeczne.

Konieczność ogłoszenia konsultacji społecznych w tej sprawie wynika z przepisów Polityki Pestycydowej Międzynarodowej Organizacji Forest Stewardship Council A.C.  (FSC-POL-30-001-EN-FSC).

 

Charakterystyka środka

Środek ochrony roślin Fastac Las 15 SC jest zarejestrowany do użycia w UE i w Polsce na mocy Decyzji MRiRW nr R-160/2012 z dnia 27.11.2012 r.(etykieta środka będąca integralną częścią ww. Decyzji w załączeniu.

Fastac Las 15 SC jest środkiem ochrony roślin dopuszczonym do stosowania w Polsce na obszarach leśnych przeciwko szeliniakowi sosnowcowi szkodnikowi owadziemu upraw iglastych. Maksymalna dawka przy zastosowaniu tego środka do zabiegu wynosi 4 litry środka rozpuszczonego w 100 litrach wody na jeden hektar uprawy leśnej. Oznacza to, że w trakcie zabiegu wykonanego tym środkiem wprowadzimy do środowiska 0,06 kg aktywnej substancji alfa-cypermetryny na 1 ha lasu.

Fastac Las 15 SC.

·       Jest szkodliwy dla ludzi, działanie szkodliwe przez drogi oddechowe i po połknięciu.

Przy prawidłowym stosowaniu środków ochrony osobistej zagrożenie jest minimalne. Dodatkowo z racji stosowania środka wyłącznie we wczesnych fazach rozwojowych drzewostanów, tak zwanych uprawach leśnych, na które z mocy przepisów artykułu 26 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 28 września1991 r. o lasach  na uprawy leśne do 4 metrów wysokości istnieje stały zakaz wstępu dla osób nieuprawnionych zmniejszeniu ulega ryzyko niekorzystnego wpływu na ludzi. Nie bez znaczenia jest także sposób podawania środka, (wyłącznie sprzęt naziemny)

·       Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.

·       Środek jest toksyczny dla organizmów wodnych.

W tym celu minimalna granica zastosowania środka to 5 metrów od brzegów zbiorników wodnych i cieków wodnych. W lasach warunek spełniony w oparciu o przepisy wewnętrzne LP na granicy woda las zalecane jest zakładanie stref przejściowych tak zwanych ekotonów. Optymalna strefa przejściowa powinna wynosić 10 do 15 metrów jej szerokość jest jednak zależna od żyzności otaczających siedlisk leśnych. Im siedliska uboższe tym pas buforowy pomiędzy wodą a uprawą leśną szerszy.

 

Dlaczego właśnie Fastac Las 15 SC …?

Zgodnie z ustawą o lasach, w celu zapewnienia powszechnej ochrony lasu, właściciele lasów są zobowiązani do kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów, a w szczególności do zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających i
rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych (art. 9 ustawy o lasach).
Ustawa nakłada na nadleśniczego obowiązek wykonywania zabiegów zwalczających i ochronnych, w razie wystąpienia organizmów szkodliwych w stopniu zagrażającym trwałości lasów (art. 10 ustawy o lasach).

Szeliniak sosnowiec jest w stale obecny w ekosystemach leśnych. Jego szkodliwe działanie uaktywnia się na uprawach leśnych zakładanych na świeżych zrębach sosnowych przy sprzyjających warunkach pogodowych.

 

Na podstawie obserwacji z trzech ubiegłych lat na terenie RDLP w Gdańsku, rocznie od szeliniaka zagrożonych jest  około 700 hektarów upraw leśnych, stanowi to 0,24% ogólnej powierzchni leśnej RDLP.

Dotychczasowa ochrona najbardziej zagrożonych upraw obejmuje corocznie ogólnie około 200 hektarów upraw leśnych. Zwalczanie szeliniaka wykonywane jest metodami mechanicznymi (wałki i rowki chwytne). Z uwagi na to, że nie zawsze metody tradycyjne przynoszą spodziewane efekty (ograniczenia lokalnie dużych populacji szkodnika), konieczne jest użycie metody chemicznej z wykorzystaniem środka Fastac Las 15 SC.

Do podania środka na gruncie stosowany będzie wyłącznie sprzęt naziemny (opryskiwacze plecakowe oraz ciągnikowe), nie wchodzi w grę stosowanie oprysków sprzętem agrolotniczym. W kolejnych latach spodziewamy się utrzymania zagrożenia obszarów leśnych na podobnym poziomie. Szeliniak sosnowiec występuje na całym obszarze RDLP w Gdańsku stąd wniosek obejmuje cały teren w zarządzie RDLP.

Tutejsze nadleśnictwa w coraz większym stopniu stosują na uprawach leśnych sadzonki z zakrytym systemem korzeniowym. Praktyka wykazuje, że jest to materiał sadzeniowy szczególnie podatny na uszkodzenia od szeliniaka sosnowca stąd w miejscach szczególnie uciążliwych szkód, może zajść potrzeba użycia środka Fastac Las 15 SC. Ponadto na terenie RDLP jest założonych ponad 100 hektarów upraw leśnych testujących nowe pokolenia sadzonek z  nasion tak zwanych wyłączonych drzewostanów nasiennych oraz drzew matecznych. Ponieważ te uprawy zakładane są wyłącznie w oparciu o sadzonki z zakrytym systemem korzeniowym istnieje potrzeba ochrony tych upraw doświadczalnych przy pomocy środka Fastac Las 15 SC.

 

Przebieg konsultacji

Prosimy o zgłaszanie uwag odnośnie użycia przez Nadleśnictwo Kwidzyn środka ochrony roślin – Fastac Las 15 SC w terminie do 27 czerwca 2016 r. pocztą tradycyjną z dopiskiem „konsultacje FSC" na adres: Nadleśnictwo Kwidzyn ul. Braterstwa Narodów 67, 82-500 Kwidzyn  lub pocztą elektroniczną na adres: kwidzyn@gdansk.lasy.gov.pl


Ochrona lasu

W ochronie lasu przed owadami na terenie Nadleśnictwa Kwidzyn istotne znaczenie ma ochrona upraw drzew iglastych przed ryjkowcami, a szczególnie szeliniakiem sosnowcem.

            

             Stałe zagrożenie ze strony szkodników owadzich i chorób grzybowych, szkody od zwierzyny płowej i gryzoni, duże powierzchnie drzewostanów na gruntach porolnych - to główne czynniki mające wpływ na stan zdrowotny i sanitarny lasu. Również okresowe anomalia pogodowe takie jak: susze, "ciepłe zimy", huraganowe wiatry, mają duży wpływ na zagrożenie dla trwałości naszych lasów. Sąsiedztwo International Paper Kwidzyn  Sp.zo.o stwarza dodatkowe wymagania odnośnie wzmożonej kontroli wtórnych szkodników owadzich, zwłaszcza w celu ograniczenia nadmiernego rozmnażania się owadów oraz ich monitorowania stosuje się wykładanie pułapek klasycznych, feromonowych oraz szybkie usuwanie drzew zasiedlonych, wywrotów i wiatrołomów.


            W lasach założonych na gruntach rolnych dużym zagrożeniem jest występujący grzyb - huba korzeniowa. Skutecznym środkiem stosowanym od ponad dziesięciu lat jest biopreparat z grzybami konkurencyjnymi "Phlebia gigantea". Smaruje się tym środkiem pnie drzew po wykonanych cięciach pielęgnacyjnych. Sporym problemem są również szkody wyrządzane przez zwierzynę leśną w uprawach i młodnikach. Skuteczną metodą zabezpieczającą przed uszkodzeniami są uprawy grodzenia. Pozwala to na ochronę upraw leśnych zarówno przed zgryzaniem przez zwierzynę płową jak i przed wydeptywaniem i buchtowaniem przez dziki. Każdego roku grodzimy około 70 ha upraw, które pozostają w ogrodzeniu do osiągnięcia wysokości ok. 2 m. Pozostałe uprawy chronimy zabezpieczając je odpowiednimi środkami chemicznymi o właściwościach zapachowych i odstraszających - repelentami.