Projekty i fundusze Projekty i fundusze

Działania ochronne w rezerwacie przyrody „Kwidzyńskie Ostnice” położonym na terenie Nadleśnictwa Kwidzyn w 2020 roku

           Nadleśnictwo Kwidzyn informuję, iż w marcu 2020 roku prowadziło zadania ochronne na terenie rezerwatu przyrody „Kwidzyńskie Ostnice” przy współfinansowaniu WFOŚiGW w Gdańsku.

Nazwa zadania: „Działania ochronne w rezerwacie przyrody „Kwidzyńskie Ostnice” położonym na terenie Nadleśnictwa Kwidzyn”

Koszt kwalifikowalny:   2483,14 zł

Dofinansowanie ze środków WFOŚ w Gdańsku w formie dotacji:   1134,80 zł

            Na terenie objętym ochroną zrealizowane zostało usunięto części młodnika, którego głównym udziałem jest sosna zwyczajna na powierzchni 0,63 ha, oddz. 2g. Osiągniętym efektem ekologicznym jest:

  • stworzenie korzystniejszych warunków dla wzrostu i rozwoju  przedmiotu ochrony czyli Ostnicy Jana (Stipa joannis).
  • Powiększenie powierzchni muraw poprzez stopniowe usunięcie drzewostanu, zapewniając warunki do uzyskania właściwego składu florystycznego runa odtwarzanych muraw.
  • Zachowanie warunków siedliskowych, głownie świetlnych i termicznych, optymalnych dla gatunków i zbiorowisk chronionych.

Rezerwat przyrody „Kwidzyńskie Ostnice” powołany został zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 29.12.1966r. dla ochrony roślinności murawowej, w tym głownie dla ochrony najbardziej wysuniętego na północ stanowiska trawy – ostnicy Jana (Stipa Joannsis).

https://wfos.gdansk.pl/

 

Tekst: Anna Jankowska

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia. 
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                           PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!