Projekty i fundusze Projekty i fundusze

Działania ochronne w rezerwatach „Biała Góra” i „Kwidzyńskie Ostnice”

W miesiącach wrzesień-październik 2013r. Nadleśnictwo Kwidzyn wykonało prace z zakresu ochrony przyrody w rezerwatach Biała Góra i Kwidzyńskie Ostnice współfinansowane ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.

Na terenie rezerwatu Biała Góra  odbyło się  koszenie muraw na powierzchni 1,17 ha. Skoszona biomasa została z całości powierzchni zgrabiona i wywieziona poza teren rezerwatu. Osiągniętym efektem ekologicznym jest eliminacja roślin niepożądanych, głównie traw miękkolistnych dla poprawy warunków  ekosystemu murawy kserotermicznej.

W rezerwacie Kwidzyńskie Ostnice usunięto zarośla malinowe na powierzchni 0,1 ha. Skoszoną biomasę zgrabiono i wywieziono poza teren rezerwatu.  Powyższe działanie miało na celu zmniejszenie konkurencji, ocienienia i wilgotności oraz ograniczenia zakwaszenia gleby, poprawiając warunki bytowe przedmiotu ochrony - ostnicy Jana (Stipa joannis).

Prace w rezerwatach przyrody zostały wykonane zgodnie z Planem ochrony rezerwatów, przez Zakład Usług Leśnych „Pilarex" na mocy umowy na wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Kwidzyn. Koszt zadania wyniósł  2,2 tys. zł, z czego 1,6 tys. zł pochodzi ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.