Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obszary chronionego krajobrazu

Na terenie Nadleśnictwa Kwidzyn zlokalizowanych jest 8 Obszarów Chronionego Krajobrazu.

OChK Białej Góry

 • Lokalizacja: gm. Ryjewo, Miłoradz, Sztum
 • Wielkość: całkowita powierzchnia 3971 ha
 • Grunty Nadleśnictwa Kwidzyn: 3163,82 ha: m.i. rezerwat "Biała Góra"
 • Podstawa prawna: Dz. Urz. Woj. Elbląskiego z 1985 r. Nr 10, poz. 60, powołany 26.04.1985 na mocy Uchwały WRN w Elblągu VI/51/85
 • Główne walory przyrodnicze: Utworzony został w 1985 roku w celu ochrony walorów krajobrazowych. Obszar obejmuje tereny międzyrzecza Wisły - Leniwki i Nogatu oraz tereny położone między Nogatem, a ścianą lasu rosnącego na zboczu doliny Wisły. Brzegi rzek porastają oczerety i szuwary stwarzając dogodne warunki do bytowania i lęgu ptactwa wodnego i błotnego.

 

OChK Jeziora Dzierzgoń

 • Lokalizacja: okolice jeziora Dzierzgoń, gm. Prabuty oraz Mikołajki Pomorskie
 • Wielkość: 5630 ha (w powiecie kwidzyńskim 1603 ha)
 • Grunty Nadleśnictwa Kwidzyn: 1377,91 ha
 • Podstawa prawna: Dz. Urz. Woj. Elbląskiego z 1985 r. Nr 10, poz. 60, powołany 26.04.1985 na mocy Uchwały WRN w Elblągu VI/51/85
 • Główne walory przyrodnicze: Elementami krajobrazotórczymi tego obszaru są niecki jezior rynnowych: Dzierzgoń i Balewskie wraz z terenami przyjeziornymi oraz dwa kompleksy leśne: las mieszany świeży, miejscami las wilgotny i ols.

 

Morawski OChK

 • Lokalizacja: gm. Gardeja, Kwidzyn, Prabuty
 • Wielkość: 10700 ha
 • Grunty Nadleśnictwa Kwidzyn: 5708,91 ha
 • Podstawa prawna: Dz. Urz. Woj. Elbląskiego z 1985 r. Nr 10, poz. 60, powołany 26.04.1985 na mocy Uchwały WRN w Elblągu VI/51/85
 • Główne walory przyrodnicze: Fragment Pojezierza Iławskiego o łagodnych wzgórzach morenowych, wokół zespołu tzw. Jezior Morawskich: Morawy, Klasztorne, Leśne Kucki, Różan i Rybno. Są to tereny o dużych wartościach turystyczno-rekreacyjnych.

 

Ryjewski OChK

 • Lokalizacja: gm. Kwidzyn, Ryjewo, Sztum
 • Wielkość: 3166 ha
 • Grunty Nadleśnictwa Kwidzyn: 2219,52 ha
 • Podstawa prawna: Dz. Urz. Woj. Elbląskiego z 1985 r. Nr 10, poz. 60, powołany 26.04.1985 na mocy Uchwały WRN w Elblągu VI/51/85
 • Główne walory przyrodnicze: Zajmuje zbocza Doliny Wisły i jej strefę krawędziową ze zbiorowiskami grądów subkontynetalnych i borów mieszanych.

 

OChK Rzeki Dzierzgoń

 • Lokalizacja: dorzecze rzeki Dzierzgoń (gm. Dzierzgoń, Stary Targ, Stary Dzierzgoń)
 • Wielkość: 4371 ha
 • Grunty Nadleśnictwa Kwidzyn: 86,60 ha
 • Podstawa prawna: Dz. Urz. Woj. Elbląskiego z 1985 r. Nr 10, poz. 60, powołany 26.04.1985 na mocy Uchwały WRN w Elblągu VI/51/85
 • Główne walory przyrodnicze: Utworzony został w 1985 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Obszar chroniony rzeki ma na całej długości charakter przyrzecza w strefie czołowo-morenowej. W części południowej przeważa rzeźba pagórkowata i falista, w środkowej - wzgórz czołowo-morenowych. 

 

OChK Rzeki Nogat

 • Lokalizacja: gm. Malbork oraz gm. Sztum (znajduje się tutaj południowy fragment obszaru i obejmuje pas o szerokości do 2 km w otoczeniu rzeki Nogat i fragment lasów leśnictwa Wilki)
 • Wielkość: całkowita powierzchnia 11578 ha
 • Grunty Nadleśnictwa Kwidzyn: 1164,14 ha; m.in. rezerwat "Parów Węgry"
 • Podstawa prawna: Dz. Urz. Woj. Elbląskiego z 1985 r. Nr 10, poz. 60, powołany 26.04.1985 na mocy Uchwały WRN w Elblągu VI/51/85
 • Główne walory przyrodnicze: Ochronie podlegają biotop międzywala i ujścia Nogatu a także zabytki etnograficzne. Elementami krajobrazotwórczymi tego obszaru są: toń wodna, pasy oczeretów, szuwarów i innej roślinności wodnej oraz strefa zadrzewień i zakrzewień nadwodnych.

 

OChK Sadliński

 • Lokalizacja: gm. Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki
 • Wielkość: 6879 ha
 • Grunty Nadleśnictwa Kwidzyn: 4963,77 ha; m. in. rezerwat "Kwidzyńskie Ostnice"
 • Podstawa prawna: Dz. Urz. Woj. Elbląskiego z 1985 r. Nr 10, poz. 60, powołany 26.04.1985 na mocy Uchwały WRN w Elblągu VI/51/85
 • Główne walory przyrodnicze: Obejmuje grądy subkontynetalne na zboczach Doliny Wisły oraz fragment doliny Liwy.

 

OChK Środkowożuławski

 • Lokalizacja: gm. Miłoradz
 • Wielkość: powierzchnia całkowita 2513 ha
 • Grunty Nadleśnictwa Kwidzyn: 263,19 h; m. in. rezerwat "Las Mątawski"
 • Podstawa prawna: Dz. Urz. Woj. Elbląskiego z 1985 r. Nr 10, poz. 60, powołany 26.04.1985 na mocy Uchwały WRN w Elblągu VI/51/85
 • Główne walory przyrodnicze: W skład Środkowożuławskiego OChK wchodzi międzywale Wisły (w obrębie Żuław Wiślanych) stanowiących strefę ochronną zabezpieczającą biotop rzeki. Tereny nadbrzeżne charakteryzują się dogodnymi warunkami do gniazdowania i lęgu ptactwa wodno-błotnego oraz okresowego lub stałego pobyt u licznych ssaków.