Rezerwaty przyrody

Utworzono go Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dn. 05.10. 1968 r. w celu ochrony starego lasu mieszanego o charakterze zbliżonym do naturalnego.

Obszary chronionego krajobrazu

Na terenie Nadleśnictwa Kwidzyn zlokalizowanych jest 8 Obszarów Chronionego Krajobrazu.

Obszary Natura 2000

NATURA 2000, nazywana również „Europejską Siecią Ekologiczną”, to system obszarów chronionych, który ma zapewnić trwałą egzystencję florze i faunie Starego Kontynentu, zachowanie cennych a przy tym zagrożonych siedlisk przyrodniczych oraz integrację ochrony przyrody z działalnością człowieka. Jej podstawowym celem jest ochrona przyrodniczego dziedzictwa Europy i realizacja idei zrównoważonego rozwoju w skali ponadkrajowej.

Pomniki przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Kwidzyn znajdują się 61 pomników przyrody, z czego aż 46 obiektów to dęby szypułkowe zlokalizowane głównie w leśnictwach: Gonty, Jeziorki, Morawy, Dziwno, Polno, Sarnowo. Pozostałą nieliczną część stanowią: sosny, buki, jesiony, lipy, topole. Jako ciekawostkę na naszych nizinnych terenach można uznać znajdujący się na terenie Leśnictwa Dziwno głaz o obwodzie 5.40 mb i wysokości 1.00 mb.

Użytki ekologiczne

Na terenie Nadleśnictwa Kwidzyn znajduje się 1 użytek ekologiczny położony na terenie Leśnictwa Sarnowo o nazwie „Strzeblowe oczka” o powierzchni 3,64 ha, obejmujący w swym zasięgu zespół jeziorek dystroficznych za strzeblą błotną (Eupallasella percnurus) i stanowiskami cennych zespołów torfowiskowych.